سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان - پلن اول 0 ***تکمیل ظرفیت ***
 • 2 GB رم
 • 1 Core CPU
 • 20 GB HARD
 • نامحدود! Traffic
 • دارد DDOS Protection
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • NVMe نوع هارد دیسک
 • 1GB پورت شبکه
 • Nuremberg(آلمان) / Falkenstein(آلمان) لوکیشن
 • Hetzner دیتاسنتر
 • یک عدد IP اختصاصی
سرور مجازی آلمان - پلن دوم 0 ***تکمیل ظرفیت ***
 • 2 GB رم
 • 2 Core CPU
 • 40 GB HARD
 • نامحدود! Traffic
 • دارد DDOS Protection
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • NVMe نوع هارد دیسک
 • 1GB پورت شبکه
 • Nuremberg(آلمان) / Falkenstein(آلمان) / Helsinki (فنلاند) لوکیشن
 • Hetzner دیتاسنتر
 • یک عدد IP اختصاصی
سرور مجازی آلمان - پلن سوم 0 ***تکمیل ظرفیت ***
 • 4 GB رم
 • 2 Core CPU
 • 40 GB HARD
 • نامحدود! Traffic
 • دارد DDOS Protection
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • NVMe نوع هارد دیسک
 • 1GB پورت شبکه
 • Nuremberg(آلمان) / Falkenstein(آلمان) / Helsinki (فنلاند) لوکیشن
 • Hetzner دیتاسنتر
 • یک عدد IP اختصاصی
سرور مجازی آلمان - پلن چهارم 0 ***تکمیل ظرفیت ***
 • 4 GB رم
 • 3 Core CPU
 • 80 GB HARD
 • نامحدود! Traffic
 • دارد DDOS Protection
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • NVMe نوع هارد دیسک
 • 1GB پورت شبکه
 • Nuremberg(آلمان) / Falkenstein(آلمان) / Helsinki (فنلاند) لوکیشن
 • Hetzner دیتاسنتر
 • یک عدد IP اختصاصی
سرور مجازی آلمان - پلن پنجم 0 ***تکمیل ظرفیت ***
 • 8 GB رم
 • 2 Core CPU
 • 80 GB HARD
 • نامحدود! Traffic
 • دارد DDOS Protection
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • NVMe نوع هارد دیسک
 • 1GB پورت شبکه
 • Nuremberg(آلمان) / Falkenstein(آلمان) / Helsinki (فنلاند) لوکیشن
 • Hetzner دیتاسنتر
 • یک عدد IP اختصاصی
سرور مجازی آلمان - پلن ششم 0 ***تکمیل ظرفیت ***
 • 8 GB رم
 • 4 Core CPU
 • 160 GB HARD
 • نامحدود! Traffic
 • دارد DDOS Protection
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • NVMe نوع هارد دیسک
 • 1GB پورت شبکه
 • Nuremberg(آلمان) / Falkenstein(آلمان) / Helsinki (فنلاند) لوکیشن
 • Hetzner دیتاسنتر
 • یک عدد IP اختصاصی
سرور مجازی آلمان - پلن هفتم 0 ***تکمیل ظرفیت ***
 • 16 GB رم
 • 4 Core CPU
 • 160 GB HARD
 • نامحدود! Traffic
 • دارد DDOS Protection
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • NVMe نوع هارد دیسک
 • 1GB پورت شبکه
 • Nuremberg(آلمان) / Falkenstein(آلمان) / Helsinki (فنلاند) لوکیشن
 • Hetzner دیتاسنتر
 • یک عدد IP اختصاصی
سرور مجازی آلمان - پلن هشتم 0 ***تکمیل ظرفیت ***
 • 16 GB رم
 • 8 Core CPU
 • 240 GB HARD
 • نامحدود! Traffic
 • دارد DDOS Protection
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • NVMe نوع هارد دیسک
 • 1GB پورت شبکه
 • Nuremberg(آلمان) / Falkenstein(آلمان) / Helsinki (فنلاند) لوکیشن
 • Hetzner دیتاسنتر
 • یک عدد IP اختصاصی
سرور مجازی آلمان - پلن نهم 0 ***تکمیل ظرفیت ***
 • 32 GB رم
 • 8 Core CPU
 • 240 GB HARD
 • نامحدود! Traffic
 • دارد DDOS Protection
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • NVMe نوع هارد دیسک
 • 1GB پورت شبکه
 • Nuremberg(آلمان) / Falkenstein(آلمان) / Helsinki (فنلاند) لوکیشن
 • Hetzner دیتاسنتر
 • یک عدد IP اختصاصی
سرور مجازی آلمان - پلن دهم 0 ***تکمیل ظرفیت ***
 • 32 GB رم
 • 16 Core CPU
 • 360 GB HARD
 • نامحدود! Traffic
 • دارد DDOS Protection
 • ویندوز / لینوکس سیستم عامل
 • NVMe نوع هارد دیسک
 • 1GB پورت شبکه
 • Nuremberg(آلمان) / Falkenstein(آلمان) / Helsinki (فنلاند) لوکیشن
 • Hetzner دیتاسنتر
 • یک عدد IP اختصاصی